Sep3

Nakatsu Senjo Church

Nakatsu Senjo Church, Nakatsu, Japan